ورود ثبت

ورود به حساب کاربری خود

نام كاربري *
رمز عبور *
من را به خاطر داشته باش

ساخت يك حساب كاربري

پر کردن فیلدهایی که با ستاره (*) نشانه گذاری شده مورد نیاز است.
نام *
نام كاربري *
رمز عبور *
تكرار رمز عبور *
ايميل *
تكرار ايميل *

 

مواد قابل بازیافت زباله نیست،کالای اقتصادی است

متاسفانه عده ای درکشوربراین عقیده نیستند که مواد قابل بازیافت کالای اقتصادی است البته دیدگاه افرادمحترم است اما ده سال ازقانون مدیریت پسماند می گذرد ،علیرغم تاکید قانون گذار  وفعالیت چشمگیر شهرداریها کشور بخصوص کلانشهرها وتعدادی ازمراکراستانها وشهرستانها نتوانسته اند درراستای تکلیف قانونی ( شهرداریهامکلفند حداکثر تاپایان سال 1392 کلیه پسماندها تفکیک شده جمع آوری نمایند) نتایج مطلوبی داشته باشند و درحال حاضر 10تاسی درصد وگاها"بیش از 50درصد درمحل های دفن ( مقصد) تفکیک انجام می شود ازطرفی بدلیل عدم ساماندهی گروههای سنتی که قبلا" دراین بخش فعال بودند موجب دوگانگی انجام کارو مشکلات عدیده برای شهرداریها،پیمانکاران وسرمایه گذاران صنایع تبدیلی  بازیافت در پی داشته ، مشکل دیگرصادرات مواد قابل بازیافت به کشورهای هند ، چین وپاکستان و... ازراههای مجازوغیرمجازکه این باعث گردیده کارخانه های صنایع تبدیلی که بیش هزاران میلیاردتومان سرمایه گذاری دربخش صنایع تبدیلی کاغد ومقواء ، پت ، روغن سوخته ،باطر های مستعمل ، لاستیک ، ماشین های فرسوده خاک ونخاله ساختمانی و... که توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری شده متاسفانه بسیاری از کارخانجات صنایع تبدیلی تعطیل یانیمه تعطیل به دلیل عدم مسئولیت پذیری مسئولان ذیربط وعدم اجرا قانون توسط مسئولین مربوطه بادست خودمان به صنعت بازیافت کشور خسارت های جبران ناپذدیری وارد نموده ایم ، ما می توانیم باحمایت وساماندهی کلیه فعالان بخش صنعت که درحال حاضر اتحادیه صنایع بازیافت ایران دارای 200عضو می باشددرصورتی حداقل 4500واحد دراین بخش فعال هستند ودراتحادیه عضو نمی باشندباراه اندازی دفاتر استانی اتحادیه صنایع بازیافت وهمکاری استانداری ، شهرداری ، سازمان حفاظت محیط زیست ، اتاق بازرگانی وسایردستگاههای اجرائی مرتبط وقوه قضائیه وبمنظور کنترل تولید ، جمع آوری وتبدیل نظارت مستتمر برمواد قابل بازیافت داشته باشیم وواحدهای غیرمجاز وغیربهداشتی تعطیل یادرصنایع بزرگتر ادغام نموده وبراساس قوانین ،مقررات ونیازاستانی کشورکارخانجات صنایع تبدیلی مستقرنمائیم متاسفانه بدلیل عدم انجام مطالعات آمایش سرزمین درزمان صدور مجوز صنعت بازیافت رعایت نشده بصور مثال علیرغم نیازاستان هرمزگات ، خوزستان ، گیلان  و... به کارخانه بازیافت لاستیک  کارخانه وجود ندارد و مشابه این اقدام بسیار است ، درحال حاضر مواد قابل بازیافت 500تا1000کیلومتر هزینه حمل ونقل و...درپی دارد ازطرفی بامحدودیت ازخروج مواد قابل بازیافت بادرنظر گرفتن اولویت استانی وکشوری مشکلات کمتری خواهیم داشت  ، امروز دراستان اصفهان چند کارخانه بازیافت لاستیک وجود دارد متاسفانه لاستیک فرسوده این استان به استانهای مرکزی وقم و... روزانه توسط ماشین آلات متعددی خارج می شود وکارخانجات اصفهان بایک سوم ویک دوم ظرفیت فعال هستند،باستناد قانون کلیه مواد بازیافت بایستی به صنایع تبدیلی دارای مجوز تحویل گردد آیا این قانون رعایت می شود ؟واز سوی دیگرصنایعی که تولید پسماند می نمایند باید درتبدیل وبازیافت چاره اندیشی نمایند درخصوص صندوق نیم درهزار پیشنهاد می گردد اقدام عملی صورت گیرد تا با اختصاص آن به صنعت بازیافت بتوانیم مشکلات راکاهش واز بحران مدیریت زباله کشور جلوگیری نمائیم درغیراینصورت با عدم حمایت موجب می گردد سرمایه های ملی دفن وخطرات زیست محیطی وزمین که نعمت الهی وامانت نسل آینده است نابود کنیم و آبهای زیرزمینی آلوده وبزرگترین ظلم را به نسل آینده روا داریم درحال حاضر دریای خزر آلوده ترین دریای جهان است و...اگر ازاین صنعت حمایت شود می توانیم ضمن حفظ سرمایه ملی ومحیط زیست اشتغال ایجادنمائیم وبراساس معظم رهبری درسال فرهنگ واقتصاد بامدیریت جهادی روزانه حداقل هشت میلیاردتومان سرمایه ملی حفظ وحداقل2/000/000شغل ایجاد وابستگی به واردات مواد اولیه کاهش دهیم ، لازم است از اساتید دانشگاه ها ودانشجویان وشهرکهای علمی وتحقیقاتی در صنعت بازیافت کمک ومدد بخواهیم تامعضلات را کاهش و ارزش افزوده صنایع تبدیلی راکشف ونگذاریم باصادر نمودن این ارزش افزوده همانند صادرات سایر مواد اولیه که به کشورهای دیگرصادر وبعدازفرآوری باچندین برابربه خودمان می فروشندرا  حوادث تلخ و ناگوار باشیم. وباید دردانشگاه ها رشته های مرتبط باصنعت بازیافت ایجاد ، ودانشجویان همزمان باتحصیل دوره عملی خودرادرصنعت بازیافت طی نمایند وباجذب فعالان این بخش به ادامه تحصیل چاره اندیشی  نمائیم ،  از ورود کارخانجات وصنایع تبدیلی که امکان ساخت وتولید آن درکشوروجود دارد جلوگیری گرددبطور مثال خط بازیافت پت وپردازش وتبدیل کود به گرانول و ... که امکان تولید داخلی وجود دارد وتاکنون درکشور چندین خط راه اندازی شده است . وبا حرکت های منطقی ازکاروسرمایه ایرانی وتولید ملی حمایت نمائیم وفارغ التحصیلان،دانشجویان،مخترعین وشرکتهای دانش بنیان مستقر درشرکهای علمی وتحقیقاتی دانشگاه های صنعتی کشوربه مشاغل کاذب ودور ازشان خود اجبارا" به خاطر تامین معاش مشغول نشوند و شهرداریها بایستی ازشرکتهای پیمانکاری الزاما"بخواهند ازوجود کارشناسان رشته های مرتبط استفاده نمایند  اضافه بررشته محیط زیست و... برای اجرای قانون مدیریت پسماند کارشناسان حقوق  برای اجراء ماده 16 و...استفاده نمایند.

برای دانستن وکشف حقایق به یک آمار کلانشهر اصفهان که درسایت سازمان مدیریت پسماند اصفهان اعلام گردیده توجه فرمائید.

روزانه150/000 کیلو پسماند خشک قابل بازیافت شامل پلیمر 16/1و پت 3/6 وکاغذ ومقوا47/1نان خشک 5/1فلز 5/3شیشه 11/5سایر11/3باتوجه میانگین ارزش اقتصادی هرکیلوگرم 4500ریال درآمد روزانه 675/000/000ریال ماهیانه 20/250/000/000ریال می باشد > قابل ذکر است ارزش مواد قابل بازیافت دراین سایت جهت اطلاع درج گردیده است .

وازطرفی حادثه دلخراش برمشور شیراز رانباید ازیاد ببریم وبازدید محلهای دفن پسماند وکارخانجات صنایع تبدیلی توسط مسئولین محترم سازمان حفاظت محیط زیست بخصوص شهرهای ساحلی وجزایر  زنگ خطری است برای کشور  . امید است مسئولین محترم براساس میزان فعالیت از شهرداریها که دراین بخش فعالیت بسیار چشمگیری انجام دادند بنحوء شایسته تقدیربعمل آورند (لم یشکر الخالق لم یشکر المخلوق) . و دردولت امید وتدبیر باهمدلی ومشارکت تمامی مسئولین دست اندرکارمحترم بتوانیم از صنعت بازیافت کشورفعالان وسرمایه گذاران ودانشگاهها کشور معضل بجران مدیریت پسماند حل نمائیم متاسفانه علیرغم ارائه طرح مسیر سبز ساحل پاک توسط اینجانب وتصویب آن وانعقاد تفاهم نامه معاونت ریاست جمهورری وریاست سازمان محیط زیست کشور باشش استاندار هیچگونه همکاری دراستان گیلان بخش وشهر چابکسر  بدلیل مجاتورت بااستان مازنداران انتخاب گردید بدلیل عدم همکاری کار متوقف گردید ازطرفی خسارت مالی نیز متوجه اینجانب گردید وفکر نکنم مسئولین استانی عملا" بخواهند این مشکل حل نمایند وهرروز درآن استان شاهد ریختن پسمانددردریا وساحل وحاشیه جاده هاهستیم (توسط شهرداریها،دهیاریها،مردم و ... ) فقط توانستیم قراردادمشارکت باتعاونی دهیاران بخش چابکسر منعقد وتا دراختیار قراردادن زمین نمی توانیم کاررا شروع کنیم .

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبــار اطلاعات شرکت ها مواد قابل بازیافت زباله نیست،کالای اقتصادی است

اطلاعات تماس

دفتر قم: 02537845258

 

تلفن: 31183

تلفکس: 34390117-031

شاپور حکمی: 09354180122

 محمد حکمی: 09131272787

شماره پیامک: 3000240031

 

 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید