ورود ثبت

ورود به حساب کاربری خود

نام كاربري *
رمز عبور *
من را به خاطر داشته باش

ساخت يك حساب كاربري

پر کردن فیلدهایی که با ستاره (*) نشانه گذاری شده مورد نیاز است.
نام *
نام كاربري *
رمز عبور *
تكرار رمز عبور *
ايميل *
تكرار ايميل *

 

مديريت پسماند در روستاهاي كشور

      مديريت پسماند در روستاهاي كشورنويسنده: علي نوذرپوردهياري به عنوان نهاد عمومي غيردولتي و...

slide3

slide3

قابل توجه کلیه شرکت های تولیدی/ خدماتی/ پیمانکاری در صورت تمایل می توانید با عضویت در سایت...

لینک ها

اتحادیه صنایع بازیافت ایران سازمان حفاظت محیط زیست   سازمان مدیریت پسماند اصفهان سازمان...

مشاوره رایگان کاهش هزینه های خدمات شهری وروش های برون سپاری

چگونه می توانیم هزینه های خدمات شهری راکاهش دهیم . آنچه اینجانب درسی سال سابقه مدیریت شهری وهشت...

نمونه قرارداد ساماندهی انبارداران پسماندخشک

قرارداد ساماندهی انبارداران بازیافت  –  پسماند خشک قرارداد فی مابین آقای شاپورحکمی شلمزاری...

پیشنهاد قرارداداجرایی کرمان

برادر گرامی جناب آقای دکتر محمد رضا خانی معاونت محترم خدمات شهری کرمان باسلام وحمد خداوند سبحان...

قرارداد مشارکت سایت پردازش

«قرارداد» موضوع:  احداث مجتمع  بازیافت، تفکیک و پردازش و صنایع تبدیلی   این قرارداد بر اساس...

نمونه قرارداد راهبری خط پردازش پسماند

  ((آگهی  مزایده عمومی))   سازمان مدیریت پسماند شهرداری زاهدان در نظر دارد ((  واگذاری عمليات...

راهکارعملی شوراها وشهرداریهای کشور

قابل توجه شوراها وشهرداران مدیران وکارشناسان شهرداریهای کشور باسلام وحمد خداوند منان وتبریک...

نوشته شده در 97/10/25 توسط محمد
درآمد-پایدار-با-کاهش-تصدی-گری-درشهرداریهابرادر گرامی جناب آقای مهندس جمالی شهردار محترم گلپایگان باسلام وحمد خداوند سبحان باستناد قرارداد شماره 4404 مورخ 1397/10/9باعنایت به اینکه درسال 96 بنده...
نوشته شده در 97/10/18 توسط محمد
نمایشگاه-استانی-صنایع-دستی-کشور برادرگرامی جناب آقای جعفرصالحی - معاونت محترم صنایع دستی استان اصفهان باسلام پیرو مذاکره قبلی درخصوص بارارچه صنایع دستی باستناد قرارداد شماره4404 مورخ...
نوشته شده در 97/10/15 توسط محمد
طرح-اجرائی-باغ-بانوان-شهرداریها  برادر گرامی جناب آقای......................   مدیرعامل محترم سازمان رفاهی تفریحی شهرداری ..................... باسلام احتراما" اینجانب شاپور حکمی...

نمونه قرارداد ساماندهی انبارداران پسماندخشک

قرارداد ساماندهی انبارداران بازیافت  –  پسماند خشک

قرارداد فی مابین آقای شاپورحکمی شلمزاری بعنوان مجری طرح تفکیک از مبداء  از یک طرف و آقای ............ فرزند ................ دارای کدملی ........... بعنوان بهره بردار شغل انباردار ضایعات واقع در....................  شماره تلفن ازطرف دیگربه شرح ذیل قرارداد منعقد گردید.

1 –  مدت قراردادازتاریخ                      لغایت                       به مدت سه ماه می باشد . درصورت رضایت وتوافق طرفین قابل تمدید می باشد .

2- مبلغ قرارداد حق بهره برداری ماهیانه بابت مجوزتردد موتورسیکلت سه چرخ 000/000/3 ریال پیکان وانت 000/000/4 ریال ونیسان وانت 000/000/5 ریال که ابتداء هرماه بایستی بحساب مجری واریز ورسید ارائه تامجوز صادر گردد.

3 – حداقل  تعداد موتور سه چرخ ........ دستگاه وانت پیکان ...........دستگاه وانت نیسان ........  دستگاه می باشد.

درصورت غیبت غیرمجاز وبدون هماهنگی هردستگاه موتور روزانه 000/750ریال وانت پیکان 000/000/1 ریال وانت نیسان 000/500/1 ریال ومجری می تواند راسا" تامین وپسماند جمع آوری شده را بنفع خود به انبار پسماند خشک انتقال دهد.

درصورت نیاز به افزایش بهره بردار متعهد به افزایش می باشد درغیراینصورت مجری حق دارد افزایش دهد وبارجمع آوری شده متعلق به مجری می باشد وبهره بردارحق هیچگونه  اعتراضی راندارد.

تبصره : کلیه وسایط نقلیه باید مجهزبه ردیاب و ملودی باشد وهزینه مربوطه ودستمزد نصب بعهده بهره برداراست وردیاب درپایان مدت قراردادبا کسر 20درصد هزینه پرداختی درصورت سالم بودن توسط مجری مسترد می گردد .

4 – محل فعالیت بهره بردارطبق لیست پیوست که به امضاء طرفین رسیده است وبایستی بهره بردارفقط درمحدوده مشخص شده درساعت وروز مقررتردد نماید درصورت تخلف جریمه وخسارت اخذ خواهد شد .

تعهدات بهره بردار:

1-    تهیه هدایا به میزان پسماند تحویلی به شهروندان برابر نظر سازمان مدیریت پسماند .

2-   بهره بردار متعهد می شود به عنوان امین مجری تلاش نماید بانظارت وکنترل وآموزش پرسنل خود نسبت به افزایش میزان جمع آوری پسماند خشک اقدام نماید .

3-    بهره بردار متهد می گردد درجهت ارتقاء رضایت مندی ومشارکت شهروندان اقدام نماید ودرصورت داشتن هرگونه واعتراض وشکایت پاسخگو باشد .

4-    بهره بردار متعهد می گردد از خرید وفروش هرگونه ضایعات مجهول المالک ومشکوک وسرقتی خودداری نماید .

5-    بهره بردارمتعهد می گردد آموزش لازم به پرسنل خوددرخصوص رعایت شئونات اسلامی ورفتار مناسب با شهروندان ارائه نماید .

6-   بهره بردار متعهد می گردد درصورت هرگونه تخلف توسط پرسنل پاسخگو باشد وازپرسنل خود ضمانت نامه لازم اخذ نماید .

7-    در صورت دستکاری ردیاب وهرگونه تخلف دیگرتوسط پرسنل بهره بردارپاسخگو می باشد.

8-    جمع آوری وحمل  پسماند خشک مشاغل پرزباله وایستگاه ثابت بازیافت وواحدهای تجاری ، آموزشی وفروشگاه های بزرگ متعلق به مجری است وبهره  بردار حق هیچگونه اعتراض وشکایتی راندارد ودرصورت توافق قیمت مجری می تواند پسماند خشک جمع آوری شده را به قیمت روز به بهره برداربفروشد .

9-   بهره بردار متعهد می گردد نسبت به اخذ تاییدیه عدم سوء پیشینه واعتیاد وگواهی سلامت پرسنل خود اقدام نماید ودرصورت هرگونه تخلف مسئولیت بعهده بهره بردار می باشد .

10-           شناسائی ومعرفی افراد دوره گرد غیرمجاز تهیه عکس وگزارش کتبی به مجری .

11-           بهره بردار متعهد به رعایت قانون مدیریت پسماند ودستورات سازمان مدیریت پسماند ومجری می باشد .

12-           ضمانت : یک فقره سفته به شماره               به مبلغ                     ریال بعنوان ضمانت انجام تعهدات توسط بهره برداربه مجری تسلیم گردید که درپایان قرارداد درصورت عدم بدهی ورعایت کلیه مفاد عینا" به بهره بردار مسترد می گردد.

تعهدات مجری :

1 -  معرفی دوره گرد غیرمجاز به سازمان مدیریت پسماند جهت معرفی به دستگاه قضایی وبرخورد قانونی برابر قانون مدیریت پسماند .

2 – تهیه فرم ومخازن پسماند وکارتن پلاست وتحویل به شهروندان به منظوررعایت قانون مدیریت پسماندوتفکیک پسماند.

3 – شناسائی متخلفین شهروندانی که درامر تفکیک همکاری نمی نمایند ومعرفی به سازمان جهت اعمال قانون مدیریت پسماند با متخلفین .

دستگاه نظارت :

نماینده مجری کتبا" به بهره بردار معرفی می گردد .

درصورت هرگونه اختلاف فیمابین بهره بردار ومجری ابتداء از طریق مذاکره وکدخدامنشی ودرصورت عدم توافق ازطریق سازمان مدیریت پسماند درغیراینصورت با حضور طرفین وسازمان مدیریت پسماند درهیات مدیره سازمان مدیریت پسماند تصمیم گیری خواهد شد .

این قرارداد بارضایت طرفین وشهود ذیل تهیه وتنظیم گردید وطرفین ملزم به رعایت مفاد قرارداد می باشند .        

 

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی slider نمونه قرارداد ساماندهی انبارداران پسماندخشک

اطلاعات تماس

دفتر قم: 02537845258

 

تلفن: 31183

تلفکس: 34390117-031

شاپور حکمی: 09354180122

 محمد حکمی: 09131272787

شماره پیامک: 3000240031

 

 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید